JERRY JAROSLAV KRÚPA

   Narodil sa 5. februára 1937 vo Valaskej Belej, na Hornej Nitre. Základné školy vychodil v rodisku, v Krompachoch a v Bratislave. Bratislava bola jeho domovom od roku 1947 do októbra 1964. V roku 1956 maturoval na Chemickej priemyselnej škole v Bratislave. Športoval vo veslárskom klube Slovan Bratislava. Pracoval v chemickom priemysle a od roku 1961 v chemickom výskume. Od októbra 1956 do decembra 1958 vojenčil na Morave a v Česku. V českom Varnsdorfe absolvoval poddôstojnícku školu. Povedľa vojenských povinností čas využíval na atletiku a kultúrnu činnosť. Popri práci začas študoval na Fakulte ekonomickej chémie Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Fakulta bola neskoršie zrušená. So získavaním teoretických a praktických vedomostí postupne dospel k presvedčeniu, že ateistické pseudovedy marxizmus-leninizmus a čechoslovakizmus sú nepriateľmi slobody, ľudských a národných práv. 
   Otvorene sa ozýval proti ním. Na Jazykovej škole študoval nemčinu. 12.augusta 1961 sa pokúsil o útek do západného Berlína. Keď prišiel do Lipska, bolo 13. augusta - komunisti práve postavili Berlínsky múr. Ani pokus odísť s manželkou do Rakúska nevyšiel. Útek na slobodný Západ sa mu vydaril v októbri 1964. V Taliansku, komisia OSN mu udelila politický azyl. V talianskych utečeneckých táboroch Terst a Latina pobudol šesť mesiacov. 

Štúdium v USA
   Po príchode do USA, v roku 1965, začal študovať popri práci. Najprv angličtinu. V roku 1975 úspešne ukončil štúdium na Alexander Hamilton Institute v New Yorku, kde študoval business. Od roku 1978 do 1986 študoval prírodné vedy na Fairleigh Dickinson University a na Thomas Edison State College v New Jersey. Súkromne študuje konštitúciu USA, dejiny Americkej vojny za nezávislosť, parapsychológiu, dejiny náboženstiev a mystiku. Považuje sa za študenta života. Štúdium a životné skúsenosti ho previedli z agnosticizmu naspäť do Katolíckej cirkvi. Filozoficky sa hlási ku kresťanskému humanizmu.

Kultúrna a politická činnosť
   Od príchodu do USA, v New Yorku, zapojil sa do kultúrnej a politickej práce v slovensko-amerických organizáciách. V roku 1967 spoluzakladá Slovensko-Americké kultúrne stredisko, ktorého bol dva razy predsedom, generálnym tajomníkom a dlhé roky predsedom Publikačnej komisie. Vypracoval stanovy pre túto organizáciu, založil a bol šéfredaktorom časopisu Slobodná Tribúna. V roku 1976, na dvesté výročie vzniku USA, inicioval postavenie pomníka majorovi Jánovi Polereckému. Polerecký (de Polereka) bol jeden z francúzskych veliteľov husárov Armády generála Rochembeaua, ktorí podstatne pomohli generálovi Washingtonovi vybojovať samostatnosť amerických kolónií od Veľkej Británie. Pomník ozdobuje Trinity Plaza mesta Yonkers severne od New York City. Krúpa študoval život majora Polereckého, po otcovi Slováka, bol inšpirovaný jeho bojom za slobodu. Napísal jeho životopis, oslavnú báseň k príležitosti odhalenia pomníka a tiež divadelnú hru v jednom dejstve o jeho boji.
   Po niekoľko rokov Krúpa slúžil slovenskej kauze ako tajomník Prvého zboru Slovenskej ligy v Amerike, v New Yorku.
   Je jedným zo zakladajúcich členov Svetového kongresu Slovákov (1970) a bol aktívnym členom prvého redakčného kolektívu publikácie SKS Bulletin. 
   V kritických rokoch slovenskej histórie 1990-93 viedol Politickú komisiu SKS. Vypracoval štúdiu Konkrétne kroky k samostatnosti SR, ktorá sa stala základom pre Rezolúciu Predsedníctva Svetového kongresu Slovákov, ktoré sa konalo 3. a 4.novembra 1990 v Quebec City. 
   Vypracoval plagáty a letáky zvažujúce výhody slobody a samostatnosti a nevýhody vazalstva SR. 80 tisíc letákov a 20 tisíc plagátov vytlačila Matica slovenská. Hlavná myšlienka: ABY NÁROD MOHOL BYŤ PLNE PRODUKTÍVNY MUSÍ BYŤ SAMOSTATNÝ! V tomto duchu predniesol viacero prejavov, vypracoval niekoľko rezolúcií z príležitosti osláv slovenskej štátnosti, ktoré prítomní hlasovaním schválili, v ktorých vyzýval Slovákov bojovať za slobodu a samostatnosť.

   Na sympóziu o Andrejovi Hlinkovi, ktoré sa konalo v roku 1991 na Bratislavskom hrade, predniesol prednášku na tému: Hlinková triumfálna cesta slovenskou Amerikou - 1926.
Organizoval konferencie a semináre o slovenskej kultúre v zahraničí a tiež viacero politických mítingov a demonštrácií v New Yorku a v SR za samostatnú, demokratickú Slovenskú republiku. V rámci práce Politickej komisie SKS a jeho funkcie v S-AKS získal spolupracovníkov v SR pre prácu za slobodu SR.
   Okrem inej dôležitej korešpondencie PK Krúpa pred historickými Júnovými voľbami 1992 rozposlal list všetkým hlavám európskych štátov, USA, Kanady, Číny a OSN, ku ktorým pripojil Memorandum o Slovensku, ktorý vypracovala Benešova česká Národne socialistická strana v roku 1946. Memorandum je návod ako asimilovať a programovo v zahraničí démonizovať slovenský národ, snažiaci sa o svoju slobodu od Prvého vyhlásenia nezávislosti Slovenska 19.septembra 1848 do dnešných dní.
   V dvojstránkovom liste okrem iného píše, že Slovensko v Československu je posledným politickým väzňom v Európe, že Praha porušila všetky dohody medzi Slovákmi a Čechmi počnúc Clevelandskou dohodou z roku 1915, okyptenou federáciou z roku 1969 nekončiac. A vyzýva hlavy štátov aby podporili snahy Slovákov, keď po voľbách SNR vyhlási suverénnu SR a aby rýchlo uznali slobodný slovenský demokratický štát. Slováci dúfajú, že sa stanú pevnou súčasťou integrovanej rodiny národov EU, ktorá bude siahať od Atlantiku až po Japonské more! Slováci sú slobodu a demokraciu milujúci národ. Aspoň toľko o dôležitom liste hlavám štátov.

Vedecká činnosť
   Od roku 1958 v Bratislave úspešne pracoval v chemickom priemysle a v chemickom výskume. V USA, od roku 1967 do 1999, pokračoval vo výskumnej práci. Predovšetkým vo výskume nových detergentov, saponátov, toaletných a transparentných mydiel a chemických procesov. Jeho šesť patentov je registrovaných v USA, v Kanade a v EU. V 1985-6, v rámci štúdia na Fairleigh Dickinson University v New Jersey, robil teoretický výskum vplyvu alumínia na ľudský organizmus. Prišiel k uzáveru, že akumulácia alumínia v organizme môže spôsobiť, alebo zhoršiť Alzheimerovu chorobu.

PREČÍTAJTE SI
ONLINESTIAHNITE SI

KOMPLETNÝ E-BOOK

CESTA
K ÚSPECHU (PDF)

RASTISLAVOV
OTČENÁŠ (PDF)

E-mail: mail@jarokrupa.sk

VISITS: 32186

Webdesign
© Ivo Balaj, Bratislava 2003

Literárna činnosť
   Z príležitosti stého výročia narodenia dr. gen. Milana Rastislava Štefánika (1880-1980) inicioval vydanie zborník o Štefánikovi v angličtine. Najväčšiu časť knihy tvorí štúdia profesora Milana S. Ďuricu: Milan R.Štefánik and his tragic death in the light of Italian military documents, ktorá vyšla v Slovak Studies X, v roku 1970. Slovensko-americké kultúrne stredisko v New Yorku knihu vydalo v roku 1981. Krúpa je jeden z prekladateľov a editorov publikácie.

   Krúpovu prvú samostatnú knihu Láska a myšlienky vydalo Slovensko-Americké kultúrne stredisko v New Yorku, v roku 1987. Náklady hradila jeho manželka Mária. Kniha sa skladá z troch častí. Prvá je zbierka patriotických a milostných básni, v ktorých autor vyjadruje svoje túžby po národnej slobode. Druhá časť sú výroky-myšlienky. Tretia časť sú dve poviedky. Sen dobrého Čecho-slováka Honzu je satira o čechoslovakizme. 
   Jedno ráno Jozefa Slováka je science fiction. Je to vlastne autorova vízia zo života predavača-exportéra špeciálnych čipov Jozefa Slováka v slobodnej Slovenskej republike. Osou deja sú správy Slovenskej televízie z 5.februára 2020. Knihu ilustrovali maliari Stano Filko (Bratislava) a Albín Sobota-Podhájsky (New York). Poviedky napísal v rokoch 1967 a 1973. Krúpové básne, poviedky a články boli uverejňované v Literárnom almanachu Slováka v Amerike a v slovensko-americkej tlači. 
   Ďalšia kniha, Cesta k úspechu, vyšla v roku 1995 v Bratislave nákladom SSI, z prostriedkov nadácie Korene. Krúpa túto knihu
v roku 2000 uverejnil ako prvú slovenskú knižnú publikáciu na internete. Tematikou, Cesta k úspechu je zaradená do inšpiračnej literatúry. Kniha sa skladá z dvanástich kapitol: Človek, Láska, Život, Víťaz, Deň, Cit, Úsmev, Zdravie, Moc, Sloboda, Rozhodnosť, Viera.
   V úvode knižky autor jednou vetou definuje knižku takto: Milí priatelia, považujte túto knižku za slovnú mapu, ktorá vám ukáže cestu, a ak chcete, povedie vás k zdravému sebavedomiu a úspešnému životu. Cesta k úspechu je prvá slovenská knižná publikácia na internete vôbec. Internetové vydanie Cesty k úspechu je ilustrované maľbami dvoch svetoznámych slovensko-kanadských maliarov a mysliteľov otca a syna Tibora a Petra Kovalíkovcov.
   Krúpa nedávno dokončil knižku o našom geniálnom panovníkovi z deviateho storočia Rastislavovi. Nazval ju Rastislavov Otčenáš. Rastislav rozumel, že národ sa nemôže normálne vyvíjať bez slobody a nezávislosti. Jeho myšlienka potreby vzdelávania sa národov
v ich materskom jazyku predbehla dobu o stáročia. Nemecký kráľ Ľudovít zajal a nechal Rastislava oslepiť vypálením očí a uvrhol ho v Nemecku do väzenia. uväznením. Ním pozvaní učitelia a misionári Konštantín-Cyril a Metod boli vyhlásení za svätých. On, kráľ Rastislav, pôvodca celej náboženskej a vzdelanostnej akcie je stále národom a Katolíckou Cirkvou vytrvalo ignorovaný. Tento postoj je doteraz nepochopiteľná záhada histórie. Rastislav je predsa našim prvým kresťanským a národným martýrom. Rastislav vo väzení premýšľa, zvažuje a medituje o jeho snahách, bojoch a živote. 
Že ho zničil nepriateľ slobodného života starých Slovákov (Slovenov) a Sloveniek dá sa akosi pochopiť. Že ho stále odmietame my, jeho potomkovia, je prakticky spoluúčasť na tom historickom zločine. Rastislav mal byť rovnako ako sv. Cyril a Metod vyhlásený za svätého. Vo vlastnom slobodnom štáte máme novú príležitosť.
   Z príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej záhrady (Slovak Garden, Inc.) vo Winter Parku, na Floride, v marci 2002 inicioval a ako predseda Komisie pamätnice a senior editor so spolupracovníkmi pripravil vydanie Golden Jubilee Book, Pamätnica zlatého jubilea.

Členstvo v organizáciách
   Je člen Národného slovenského spolku, Slovenského katolíckeho sokola, Svetového kongresu Slovákov, Slovenskej ligy v Amerike. Je zakladateľom spevokolu Tatran Slovenskej záhrady vo Winter Parku na Floride.

   Jerry Jaroslav Krúpa a jeho manželka Mária, rodená Mešťánková, žijú od roku 1999 na Floride. Majú dve dospelé deti. Roman dokončil štúdium naturopathickej medicíny v štáte Oregon. Diana Barbara Slovakia dokončila vysokú obchodnú školu a žije v štáte New Jersey.

V marci 2011 J.J. Krupa bol zvolený za prezidenta/managera Slovenskej Záhrady, Inc.

   Po troch rokoch intenzívnej fyzickej a psychologickej renovácie Slovenskej Záhrady 2011-2014, Jerry Jaroslav Krúpa na Valnom zhromaždení v marci 2014 zo zdravotných dôvodov nekandidoval do žiadnej funkcie. Obnovuje svoje zdravie, svoj dom, záhradku a venuje sa svojím láskam, manželke, písaniu a čítaniu. Konal vždy kresťansky čestne a ľudsky ako najlepšie vedel.
(MK, 2002)