X. SLOBODA

CICERO:

AKO SI CENÍŠ SEBA,
TAK SI ŤA AJ INÍ CENIA

STRANA 27

STRANA 29


NIKDY SA NEVZDÁM PRÁVA NA SLOBODNÝ ŽIVOT!

     Čokoľvek konám z vlastnej slobodnej vôle, konám slobodne.
     Všeobecné vyhlásenie ľudských práv a slobôd v roku 1948 Organizáciou Spojených národov bolo vlastne zovšeobecnením mnohých Božích zákonov, potvrdených obetou, ktorú ľudstvu priniesol Ježiš Kristus. Ako vysvetľuje sv. Pavol: BRATIA, BOLI STE POVOLANÍ K SLOBODE... Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli znova báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva...
     Pred kresťanstvom, v pohanstve, ľudské práva nejestvovali a ľudský život nebol cenený. Napríklad, otroci v antických, ”demokratických” Aténach tvorili až sedemdesiat (70) percent obyvateľstva. V Ríme otrokov bolo asi päťdesiat percent.. Pohanskí Rimania nazývali kresťanstvo ”ženské náboženstvo”, lebo kresťanstvo pozdvihlo práva žien na nebývalú výšku. Keď vo štvrtom storočí Konštantín Veľký uzákonil rovnoprávnosť náboženstiev, kresťanstvo sa rozšírilo veľmi rýchlo. Nedlho potom, po celej kresťanskej Rímskej ríši sa zrušilo otroctvo. V ostatku sveta otrocký systém pokračoval historicky donedávna. Ešte aj v dnešných časoch kresťanské organizácie vykupujú otrokov z moslimského Sudánu.
     I v kresťanských krajinách silní tohto sveta snažili sa odmietať ľudskému rodu Bohom dané ľudské práva a trvalo stáročia vývoja, kým si kresťanské ľudstvo za veľkých obetí tieto Bohom dané slobody znova vydobylo. Lebo každý človek sa rodí slobodný a s tými istými právami. Pritom všetci vieme, že ľudské práva ešte stále nie sú samozrejmosťou v nekresťanskom svete. Najtypickejší príklad je komunistická Čína.
     Prečo každý človek, národ a etnická skupina všade na svete si dávno nevydobyli ľudské práva a základné slobody?
     Preto, lebo o nich nevedeli. Ak si ich človek neuvedomuje a o týchto právach a slobodách ešte nepočul, nebojuje o ne. Dobrá zvesť kresťanstva sa ešte nerozšírila po celom svete. To, o čom nevieme, pre nás nejestvuje. Niekto nás musí prebudiť k pravde, k objavu, až potom zhíkneme: Ó, aké je to jednoduché! Ako to, že som ja na to neprišiel? Ak si človek a národ raz uvedomia svoje prirodzené Božie práva, už ich na ceste k slobode nikto natrvalo nezadrží.
     Nikdy sa nevzdám práva na slobodný život!

     Rozvojom vedomostí, rozvojom technológie tlačeného slova, školstva a dnes elektronických médií, kresťanstvo a informácie o právach človeka prenikajú do všetkých kútov sveta. Ešte i dnes v krajinách, kde kresťanstvo nepreniklo a nezobudilo myseľ väčšiny ľudí, nevedia pochopiť, prečo všetci ľudia by mali byť rovnako rešpektovaní, žiť v právnych zriadeniach a všetci rovnako sa tešiť zo všetkých slobôd. Treba zdôrazniť, že s našimi slobodami ide aj naša povinnosť rešpektovať slobody a práva iných ľudí. Ale ako, keď sme sa to nenaučili?
     ĽUDSKÁ CIVILIZÁCIA SÚ VŠETKO NAUČENÉ VECI.
     S každým právom ide ruka v ruke naša povinnosť a osobná zodpovednosť pred Bohom a ľudskými zákonmi. Moje právo na slobodný prejav nesie v sebe moju povinnosť rešpektovať právo na slobodný prejav iných ľudí. Znamienka plus a mínus majú rovnakú absolútnu hodnotu. Nemôže jestvovať atóm iba s jadrom, iba s kladnými nábojmi. Musí mať rovnaký počet záporných elektrónov. Zemeguľa nemôže mať iba jeden pól, nemalo by ju čo držať pokope. Povinnosti sú rovnako dôležité pre riadny chod spoločnosti ako práva.
     Ľudské práva, slobody a povinnosti sú zakotvené v učení Ježiša Krista. Zjednodušene môžeme povedať, že sú zhrnuté najmä v tomto prikázaní: Miluj svojho blížneho ako seba samého. Prirodzene, blížni sú nám rodičia, bratia a sestry, rodina, obec, národ, ale pre kresťana je to každý človek na svete bez výnimky. Ak mám rád seba a chcem slobodu pre seba, takisto mám rád iných ľudí a chcem slobodu pre všetkých rovnako. A rovnako im prinesiem dobrú zvesť kresťanských slobôd a prikázaní k dobrému životu. Tí, ktorí seba volajú kresťania, alebo humanisti, ale nechcú rovnaké práva a povinnosti pre každého človeka a každý národ, klamú, nie sú skutoční kresťania a humanisti. Sú to falošní proroci. Falošní demokrati.
     Na druhej strane, ak ateisti tvrdia, že človek je iba živočích, popierajú jeho ľudské práva. Pretože načo by živočíchom boli ľudské práva a slobody? Zviera nepotrebuje slobodnú vôľu a tvorivú slobodu. Nemá na to ani intelektuálne, ani emocionálne kapacity. Aj zvieratá majú svoju dôstojnosť a nemôžeme ich zneužívať, ale nemajú schopnosť tvoriť, nemajú kreatívnu inteligenciu. Ateisti nevedia, že sú sami proti svojej vlastnej slobode.
     Iba človeku bola daná slobodná, tvorivá vôľa a túto Bohom danú základnú slobodu si musí človek stále pestovať, ochraňovať a obraňovať.
     ĽUDSKÉ PRÁVA A DEMOKRATICKÝ SYSTÉM SA VYVINULI NA ZÁKLADE KRISTOVHO UČENIA V KRESŤANSKÝCH KRAJINÁCH.
     Dosiaľ nijaká ideológia, rozhodne nie marxistický internacionálny socializmus alebo hitlerovský národný socializmus, alebo mussoliniovský fašizmus, nesplnila sľuby zlepšiť a povzniesť postavenie človeka a spoločnosti. Práve naopak. Tragédie a smrť, ktoré tieto protikresťanské ideológie priniesli svetu, sú dnes každému človeku bolestne známe.
     Kresťanské učenie, ľuďmi v praxi akokoľvek nedokonale vykonávané, doteraz nebolo, pokiaľ ide o dobro človeka, ničím prekonané. Bez kresťanstva nebolo by tolerancie a rozoznania potreby lojálnej opozície. Iba v krajinách, kde prevláda kresťanská civilizácia, mohla sa vyvinúť demokratická politická kultúra, ktorá umožnila tento gigantický spoločenský skok. Nijaké náboženstvo ani ideológia či filozofia nehlása lásku k blížnemu univerzálne, otvorene, bez rozdielu a s toľkými obeťami tak, ako to robí kresťanstvo. Nikde sa človek neteší väčšej slobode ako v tradične kresťanských krajinách. Ale ani väčšiemu rozvoju vied, umení a materiálnemu bohatstvu.
     Kedykoľvek sa skutočné kresťanstvo prestane praktizovať, nastáva postupné odburávanie ľudských práv a slobôd. Žiaľ, v starých demokratických krajinách, tradične kresťanských, zvyšuje sa počet ľudí, ktorí strácajú živú vieru, nežijú podľa kresťanských princípov a arogantne zneužívajú svoju slobodu na páchanie zla, nemorálnych činov, vedomé rozširovanie lží a podobne.
     Ohrozujú tak práva a slobody občanov a spochybňujú celý demokratický systém.
     Napriek chybám krásy tohto systému princípy demokracie sú správne. Nikto zatiaľ lepší politický systém nevynašiel. Demokracia ako jediný systém je schopná regenerácie. Demokracia je večne rastúci systém, občania sa musia oň aktívne starať, participovať v ňom, rozvíjať ho, obraňovať ho, ako dobrí rodičia sa starajú o svoje deti.
     Nikdy sa nevzdám práva na slobodný život.

     Americkou revolúciou – r. 1776 vyhlásením nezávislosti, r. 1787 – prijatím Ústavy USA – začína sa nová demokratická éra vo svete. PRÁVA A SLOBODY OBSIAHNUTÉ V ÚSTAVE USA INŠPIRUJÚ NÁRODY CELÉHO SVETA.
Thomas Payne, jeden z otcov Americkej revolúcie, bol presvedčený, že ak by nebolo Ameriky, nezostala by skutočná sloboda nikde vo vesmíre.

     Francúzska revolúcia z r. 1789 vyhlasuje práva človeka , rozširuje a rozvíja ich ďalej po Európe. Obmedzenie moci tých, ktorí vládnu, stalo sa volaním ducha novej doby. Slovami “We, the People of the United States” - ...My, ľud Spojených štátov – začína sa Ústava USA. Tým sa zdôrazňuje, kto je nositeľom všetkej moci v krajine... We, the People... Nie králi, nie šľachta, nie boháči, nie proletariát, ale všetci ľudia bez rozdielu volia svojich politických reprezentantov a tak sa podieľajú rovnako na moci. V histórii ľudstva vec dovtedy nevídaná, neslýchaná!
     Bola to stáročiami vydobýjaná sloboda (Magna Charta, Anglicko 1215…
“I kráľ musí rešpektovať zákon!”), ktorá konečne na novom kontinente umožnila ľudu voliť svojich politických reprezentantov. Moc každej zvolenej vlády je obmedzená. Vláda sa zodpovedá občanom. Koniec svojvôle!
Ale predovšetkým Dodatky (Amendments) k ústave USA, dovtedy na svete neslýchané práva človeka, obyčajného človeka, každého človeka – the Bill of Rights – Listina práv a slobôd občanov, súčasť ústavy, bol dokument, ktorý postavil americký vládny systém vysoko nad všetky dovtedajšie. Každý človek je rovný s každým iným. Už nielen pred Bohom, ale aj pred zákonom. Všetci občania majú tie isté práva! A tie isté povinnosti.
     VLÁDA NEMÔŽE KONAŤ ĽUBOVOĽNE AKO CHCE, PODLIEHA ZÁKONOM A KONTROLE ĽUDU KRAJINY.
     A ústava novej krajiny nakazuje vláde ochraňovať, šíriť a propagovať, nie potláčať ľudské práva a slobody občanov! Tieto veľké myšlienky boli začiatkom konca feudalizmu a kolonializmu. Bol to skutočný začiatok konca systémov starého sveta. Nová slobodná demokratická kapitola ľudstva sa začala písať na novom kontinente. Ľud Európy v tom čase žil ešte v poddanstve. Za občanov, za plnoprávnych ľudí sa považovali iba šľachtici.
     Dnes, o vyše dve storočia neskoršie, väčšina národov sveta je slobodná a demokratická. Konečne sa i národy strednej a východnej Európy zbavili sovietsko-ruského, českého a srbského kolonializmu. Slováci po zbavení sa ázijsko-maďarského tisícročného kolonializmu v roku 1918, sa v roku 1993 osamostatnili demokratickým a civilizovaným spôsobom aj od českého kolonializmu. Slovensko je slobodné a demokratické. Ústava Slovenskej republiky zaručuje ľudské práva a slobody občanom tak ako Ústava USA.
AKÉ VEĽKÉ VÍŤAZSTVO PRIKÁZANIA MILUJ SVOJHO BLÍŽNEHO!
     Nikdy sa nevzdám práva na slobodný život.

     Sloboda a prosperita Ameriky stále priťahujú utláčaných sveta ako magnet. Slováci začali masovo emigrovať do USA najmä po zatvorení Matice slovenskej (1875) a slovenských gymnázií maďarskou vládou.
     V Amerike sa Slováci od svojho príchodu prebúdzali k slobode a k ľudským právam. Každá slovenská osada v Amerike po základnom zorganizovaní sa, v prvom rade stavala kostoly a slovenské školy. Za Boha a národ. Potom slobodné noviny, v ktorých rozvíjali myšlienky a sny vlastnej slobody a sny o slobode Slovenska.
     V celom svojom živote som nenašiel uvedomelejších a slobodnejších Slovákov, vedomých si svojich ľudských a národných práv, ako sú americkí Slováci. OD ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SA AMERICKÉ DETI UČIA SVOJIM PRÁVAM A UČIA SA ZA NE BOJOVAŤ.
     Bez amerických Slovákov, ich politickej zrelosti a rozhodnosti konať, národ by sa nebol oslobodil od maďarských kolonialistov. Tak ako emigrácia predo mnou, ani ja po dlhom hľadaní som nenašiel lepšiu učebnicu života, múdrosti, slobody, ľudskosti a nádeje do budúcnosti, ako je Biblia. Ľudia môžu byť vysoko vzdelaní v materiálnych vedách, môžu slúžiť v najvyšších funkciách priemyslu, obchodu, politiky, kultúry, ale bez biblickej múdrosti nevedia pochopiť ekonómiu a umenie zodpovedného a kvalitného žitia.
     Biblia bola hlavným zdrojom politických múdrostí otcov Americkej revolúcie. Prví politickí a náboženskí utečenci z Anglicka v roku 1620, the Pilgrims (Pútnici), ešte na svojej lodi Mayflower uzavreli pred Bohom dohodu (Mayflower Covenant) o kresťanskej rovnocennej spolupráci. Ich cieľom bolo vytvoriť z nového kontinentu ideálnu kresťanskú krajinu, New Jerusalem. A neskoršie bola Biblia tým istým zdrojom inšpirácie aj pre vodcu amerických černochov Martina Luthera Kinga. Vďaka biblickej múdrosti Kinga, po jeho zavraždení jeho čierni i bieli spolupracovníci boli schopní uskutočniť revolúciu úplného zrovnoprávnenia Afroameričanov v USA.
     Demokratická premena dnes zachvátila už aj Áziu. Kresťanské dobré zvesti prenikajú do Ázie a za nimi ide demokracia a práva človeka. Vývoj práv a slobôd človeka bol a je ťažký a komplikovaný. Ale nebude už dlho trvať a prikázanie Miluj svojho blížneho ako seba samého bude známe po celom svete... Tým sa skončí jedna veľká fáza duchovného vývoja človeka na našej planéte.
     Nikdy sa nevzdám práva na slobodný život!

     Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN myšlienkovo kotví v právach obsiahnutých v prvom rade v Ústave USA. Základné ľudské práva zaručujú ľuďom dôstojný život, duchovný a materiálny rozvoj.
     Základné práva a slobody, ako právo na život, právo na slobodný prejav, právo zhromažďovania, právo na slobodnú prácu, právo na národnosť, právo na samourčenie, právo na vzdelanie, sloboda náboženského vyznania, právo voliť a byť volený, právo slobodne sa vysťahovať a vrátiť sa, zákaz diskriminácie na základe rasy, národnosti, náboženstva, veku, pohlavia a ďalšie práva, dnes nikto v slobodných krajinách nespochybňuje.
     Už vieme, že človek má veľké poslanie a dôstojnosť. Človek nežije preto, aby bol otrokom iného, aby nespravodlivo trpel ujmu od iných ľudí.
     Nikdy sa nevzdám práva na slobodný život!

     NIEKOĽKO MYŠLIENOK O TROCH ĽUDSKÝCH PRÁVACH.

PRÁVO NA ŽIVOT
Toto právo, tak ako ho sformulovali a odhlasovali, platilo v plnom zmysle slova dovtedy, kým sa  zákonmi rešpektovala starogrécka prísaha otca medicíny Hippokrata – prísaha lekárov o ochrane života pred narodením i po ňom. Dnes sa s právom na život nekresťansky manipuluje a v mnohých krajinách jeho originálny význam zrušili, keďže “uzákonili” potraty nenarodených detí. Je to jeden zo znakov degenerácie, odkresťančenia zákonodarstva a našej civilizácie. Naša civilizácia života sa tým mení na civilizáciu smrti. Po “uzákonení” odstraňovania ešte nenarodených “nechcených” detí príde “uzákonenie” odstraňovania mentálne slabých, telesne postihnutých a starých, podľa pohanov “nechcených” ľudí...

PRÁVO NA VZDELANIE
VZDELANIE BEZ DUCHOVNEJ, MORÁLNEJ NÁPLNE NIE JE VZDELANIE V PRAVOM ZMYSLE SLOVA. Iba naplnenie človeka technickými, vedeckými, profesionálnymi, materialistickými informáciami na kvalitný život nestačí. Také “vzdelanie” je vlastne degradácia človeka na živočícha. Naučí sa, čo je čihí a čo je hota, naučí sa, ako obsluhovať i najkomplikovanejšie prístroje, naučí sa vystreľovať rakety do vesmíru, naučí sa lietať na iné planéty, naučí sa ako slúžiť ako dobrý profesionál, ale nenaučí sa ako správne žiť. Aké je to vzdelanie?
     V ČASOCH HITLERA NEMECKO BOLO NAJVZDELANEJŠOU KRAJINOU NA SVETE. Mnohí vedci, vojaci, lekári, politici atď. boli vzdelaní, ale nie múdri a morálni. Politický systém používal ich vedomosti na deštruktívne ciele. Podobne to bolo v komunistických krajinách. Už som spomenul zrušenie prísahy lekárov o ochrane života za každých okolností. Vzdelaný vedec bez morálky sa môže stať nebezpečným nástrojom akéhokoľvek režimu ak nemá do duše, o ktorej mu škola nič nepovie, zasadenú lásku k Bohu, k človeku a nevie rozoznať biblicky múdro, čo je dobro a čo je zlo. Taký vzdelanec sa i sám sebe stáva nebezpečným.
     Bez štúdia Biblie v školách sa nádej ľudstva zmenšuje.
Kam povedie ľudstvo dnešný trend?

PRÁVO NA PRAVDU
Toto právo nie je ešte sformulované. A nie je ešte nikde zakotvené. Toto právo by sa však malo čím skôr stať jedným zo základných práv človeka. Znova, bez morálky ľudia nemajú úctu k pravde. Vidíme to v politike, v písaní histórie, vo vykrúcaní práva, v medicíne, v informačných médiách, vo vede a v dennom živote. Pravda oslobodzuje, učí Nový zákon. Pravda vytvára podmienky na mier, pokoj, vzájomnú úctu. Pravda dvíha ľudské vedomie človeka.
     Lož ničí človeka. Znižuje jeho dôstojnosť. Prináša vojny a vykorisťovanie. Lož vraždí. Bez pravdy človek nemôže pokračovať vo svojom rozvoji na Zemi a vo vesmíre. Bez pravdy padá celá organizácia národov. Nijaká civilizácia nemôže jestvovať bez pravdy.
     Najväčší nepriatelia ľudstva sú tí, ktorí vedome rozširujú lož.
     Bez práva na pravdu ľudstvo nemôže normálne fungovať. Najmä nie v dnešnom rozvíjajúcom sa informačnom veku, keď styky ľudí po celej planéte sa viac a viac zužujú na elektronické, casto anonymné kontakty. PRÁVO NA PRAVDU JE JEDNA ZO ZÁKLADNÝCH SLOBÔD ČLOVEKA. Bez pravdy niet slobody.
     Nikdy sa nevzdám práva na slobodný život.

š


STRANA 27

STRANA 29