I. ČLOVEK

        ČO SOM?
            KTO SOM?
                PREČO SOM?
                    AKÉ JE MOJE POSLANIE?

STRANA 2


SOM NAJDOKONALEJŠÍ VÝTVOR NA ZEMI

     Odkedy vznikla Zem, odkedy sa začal život, odkedy prvý homo sapiens začal žiť, nebol tu človek s takými istými vlastnosťami ako ja. Predo mnou žili miliardy ľudí, ale nikto nebol ako ja. Som unikátny výtvor.
     Nikto iný nemal a nemá moje srdce. Nikto iný nemal a nemá môj mozog. Nikto iný nemal a nemá moje ruky, nohy, tvár. A určite nikto iný nemal a nemá moju myseľ.
     Nikto iný nie je toho istého génového zloženia ako ja.
     Mohli, môžu a iste budú žiť mne podobní. Ale nikto z nich nemôže myslieť, konať a tvoriť ako ja. Som úplne originálny výtvor. Preto i moje životné poslanie je úplne originálne.
     SOM BRAT VŠETKÝCH ĽUDÍ A PREDSA SA LÍŠIM OD KAŽDÉHO.
Tak ako hviezdy, planéty a prvky vesmíru. Všetko je z toho istého centrálneho zdroja, a predsa sú iné, originálne.
     Som jedinečný výtvor. Som špeciálna bytosť vo vesmíre.
     Som najdokonalejší výtvor na Zemi.

     Telom patrím do sveta živočíchov, ale iba živočíšne potreby ma neuspokojujú. Hej, moje telo je živené z hliny a vody tejto planéty, dýcham ten istý vzduch, som pod tým istým slnkom ako zvieratá, a predsa nie som zviera. Moja duša ma robí človekom a tá nie je z hliny, vody a vzduchu tejto planéty.
TO, ČO JE NA MNE NEVIDITEĽNÉ, ROBÍ MA ČLOVEKOM. Ani myšlienku, ani dušu, ani morálku, ani lásku nevidím, ale viem, že sú. Sú časťou najvyššej inteligencie a lásky vesmíru. Moja duša, život môjho skutočného ja, tak ako vesmír, nikdy nevyhasne. Život, duša sú ako energia. A energiu, pravda, nemožno zničiť. Možno ju premeniť na inú formu. Preto i moja telesná smrť bude iba premena na inú formu života. Bez príťaže môjho tela, ktoré je živené z prachu tejto Zeme a patrí tejto Zemi. Som nesmierne vďačný za svoj život, za tento unikátny dar!
     Som najdokonalejší výtvor na Zemi.

     Nikto iný nemá moje gény, nikto iný nemá moje vlastnosti, moje kvality. Nikto iný nedokáže opakovať moju tvorbu, nikto iný nemôže splodiť moje myšlienky a moje deti. Ba ani odtlačky prstov nikto nemá také ako ja.
     Každý človek má rozličné schopnosti a talenty. Nikto však nemôže a nedokáže vládnuť mojimi schopnosťami a talentami ako ja. Ja som iba ja. Iba ja môžem riadiť svoj život, nikto iný to nemôže za mňa urobiť.
JA - A IBA JA - SOM ZODPOVEDNÝ ZA SVOJ ŽIVOT A SVOJE ČINY. A ja - a iba ja - sa musím vedieť postarať o svoje živobytie, o svoju dušu, o svoju slobodu, o svoj všemožný rozvoj. Túto svoju originalitu, túto svoju zodpovednosť, túto svoju unikátnosť hrdo oznamujem celému svetu. Tento veľký dar využijem najlepšie ako môžem.
     Svoju unikátnosť slobodne prinášam na voľný trh, aby ju svet vzal na vedomie.
     Som najdokonalejší výtvor na Zemi.

     Moje ja, moja unikátnosť je úplne prirodzená vec. Nemôžem túto danosť nijako zmeniť. Ako človek mám slobodnú vôľu a môžem sa slobodne rozhodnúť alebo milovať túto danosť, alebo ju nenávidieť. Pretože som zdravý, plne rešpektujem a milujem svoju unikátnosť. Milujem a rešpektujem prirodzené veci, teda vôľu a dobrotu môjho Stvoriteľa. Lebo som sa nenarodil na vlastnú objednávku. Ak by som nebol zdravý, možno by som sa rozhodol nenávidieť seba, svojich rodičov, svoju obec, svoj národ, svoju materčinu, svoje človečenstvo. Sebanenávisťou by som sa postavil proti prirodzenej veci, proti vôli môjho Stvoriteľa a môj život by sa tak stal nie radosťou, ale bolesťou.
     BYŤ A BYŤ SÁM SEBOU JE MOJE PRVÉ PRIRODZENÉ ĽUDSKÉ PRÁVO. Zostať sám sebou je moja prirodzená povinnosť. Inak by som nemohol splniť svoje vlastné a špecifické poslanie v živote.
     Ľudia, ktorí odmietajú sami seba alebo sú prinútení zaprieť seba samých pod vonkajším tlakom, strácajú svoju ľudskú prirodzenosť, svoju unikátnosť. Konajú tak proti zákonom prírody a páchajú sami na sebe alebo iný na nich zločin.
     Čo je prirodzené, je dobré, je pravdivé, je poctivé, je múdre, je správne, je spravodlivé, je samozrejme zákonné, je v súlade s vôľou Stvoriteľa nášho vesmíru.
     Preto som hrdý a milujem svoju prirodzenú unikátnosť a som vďačný za svoj talent, za svoj vzhľad, za svoju inteligenciu, za svoju unikátnu totožnosť.
     Tým, že som unikátna bytosť, som aj samostatná bytosť. Z toho vychádza moje prirodzené právo na samourčenie a na samostatné, slobodné rozvíjanie sa.
     Som najdokonalejší výtvor na Zemi.

     Všetko unikátne je vzácne. Som unikátny, preto som vzácny. Som výsledkom komplikovaného vývinu počas dlhých vekov. Som výsledok tisícov mysliacich, pracujúcich, tvoriacich, bojujúcich a milujúcich generácií. Mám teda lepšie vybavenú myseľ a telo ako ľudia minulosti. Budem s rešpektom ďalej budovať na ich úspechoch.
     MOJA DUŠEVNÁ A TELESNÁ UNIKÁTNOSŤ BOLA BY MI NA NIČ, AK BY SOM JU USILOVNE NEROZVÍJAL.
     Všetky stojaté vody čoskoro zapáchajú. Nie iba tých desať ordinárnych percent môjho mozgu zapojím do štúdia, roboty, tvorby, podnikania, ale jeho maximálnu kapacitu budem zapriahať do každej svojej činnosti.
     Takto mnohokrát znásobím svoje snahy.
     Som najdokonalejší výtvor na Zemi.

     Na tejto planéte nie som náhodne. Život nie je náhoda. Vo vesmíre všetko beží podľa zákonov. Všetko má svoj účel, zmysel, úlohu, poslanie.
     Vo mne sú uplatnené všetky zákony vesmíru. Môj život je vysokoorganizovaný prejav vesmírnych zákonov Stvoriteľa. Aby som mohol nájsť zmysel svojho života, aby som si mohol vytýčiť šľachetný životný cieľ, musím tie zákony rešpektovať.
     V prvom rade musím rešpektovať vlastnú osobu. Moja osoba pre mňa, prirodzene, je najdôležitejšia. A moja prvoradá zodpovednosť, po Stvoriteľovi, je voči mne. Na seba a iných sa budem vždy pozerať ako na dobré dielo Boha. Moje zlaté pravidlo života je prírodný zákon akcie a reakcie:
     TO, ČO CHCEM, ABY INÍ ROBILI MNE, BUDEM PRVÝ ROBIŤ INÝM. Ak chcem, aby iní rešpektovali mňa a moju slobodu, budem prvý rešpektovať ich a ich slobodu. Ak chcem, aby ma iní mali radi, budem mať rád iných prvý. Ak chcem, aby mi iní neubližovali, nebudem ubližovať iným prvý.
     Moje prvoradé poslanie v živote je harmonický rozvoj mojej osoby v spoločnosti, v ktorej žijem. Keď sa rozvíjam, keď rastiem, keď som úspešný, celá spoločnosť získava. Tak je to s každým. Moje poslanie nie je scvrknutie sa na bezvýznamného živočícha, ale je mohutnenie na obra v duchovnej a materiálnej oblasti.
     Budem preto neúnavne rozvíjať svoje vedomosti, trénovať svoju myseľ a telo a v praktickej práci a podnikaní budem rozširovať svoju užitočnosť. Budem stále leštiť svojho ducha a svoj charakter, a tak všetky moje úspechy budú duchovne a charakterovo elegantné.
     Mnohotisícročné skúsenosti ľudstva sú také, že duchovné, myšlienkové bohatstvo vedie k materiálnemu bohatstvu. Je to prírodný zákon.
     Som najdokonalejší výtvor na Zemi. 

     Iba taký človek, alebo národ, je skutočne slobodný, ktorý má vlastného slobodného ducha a vlastný koncept života.
DUCHOVNÁ SLOBODA PLODÍ EKONOMICKÚ A POLITICKÚ SLOBODU.
A vždy si budem pamätať: komu dlžím, toho otrokom som.
     Idey hýbu svetom. Ale bez peňazí ani najkrajšiu ideu nemôžeme uviesť do činnosti. Peniaze roztáčajú činnosť ľudí po celom svete. Bez peňazí nemôžem vydať túto knihu, nerozšírim myšlienku, nepostavím školu, kostol, fabriku, ani nenakŕmim deti, ani neubránim vlasť.
     Vždy sa budem usilovať byť finančne nezávislý. Lebo moje poslanie nie je prežiť život v biede, v špine, v nevedomosti, v zlom zdraví, v náreku, v zúfalstve a otroctve, ale v dôstojnom duchovnom a materiálnom bohatstve. Boh nechce mať zo svojich detí duchovných a materiálnych žobrákov.
     Preto nám dal do správcovstva najkrajšiu a najbohatšiu planétu v našej slnečnej sústave. Skutočný raj. Bohužiaľ, väčšina ľudí o tom ešte stále nevie!
     Pre dobrého človeka peniaze sú požehnaním; pre zlého sú trestom pre neho i svet. Keď sa peniaze stanú naším bohom, my sa staneme ich otrokom.
     Som najdokonalejší výtvor na Zemi.

     Dlho som nevedel, že všetky zmeny, sklamania, problémy, bolesti, hlad, chlad a neúspechy nie sú trestom. Sú školou života. Sú príležitosťami. Sú výzvami na činnosť.
     V skutočnosti sú to zahalené, nevyužité možnosti a príležitosti na osobný rozvoj.
Vo vesmíre a v živote iba jedno je isté: stály pohyb, stála zmena.
     AK BY MI NEBOLO ZIMA, NIKDY BY SOM OHEŇ NEZALOŽIL A PORIADNY DOM NEPOSTAVIL. Ak by som nezažil sklamanie, nevedel by som oceniť radosť z víťazstva. Každý problém je ohromná príležitosť.
     Príležitosť zlepšiť, opraviť, objaviť, začať niečo nové, lepšie. Veľké príležitosti chodia zahalené v rozličných háboch, v rozličných ťažkých okolnostiach, mnoho ráz v zúfalých osobných alebo spoločenských situáciách. Tieto príležitosti mi už viac neujdú, lebo moje vnútorné oči sa otvorili, prebudil som sa, už vidím. Moje sebavedomie a ľudská dôstojnosť rastie každou novou skúsenosťou.
     Som najdokonalejší výtvor na Zemi.

     Nijaká vec, nijaký kontinent, nijaké horstvo, nijaký, ani ten najväčší oceán, ani to najväčšie zviera nemá ten istý pôvod ako ja. Ja som bol počatý v láske mojich rodičov a milujúci Boh zasial múdre zákony do mojej duše a tela. Ak porozumiem a rozviniem Jeho zákony, stanem sa spolupracovníkom Jeho večne sa rozvíjajúceho diela.
     Budem si stále pripomínať: KTO MILUJE, TEN DÁVA. A Boh mi dal najviac: môj život. Som Jeho dieťa. Som Jeho najvzácnejší výtvor. Vždy ma miluje a vždy som Mu nesmierne vzácny. Milujem Jeho dielo a vďaka inteligencii, ktorú som od Neho zdedil, chcem byť podľa Jeho zákonov Jeho spolupracovníkom. Preto sa nechávam Nim inšpirovať.
     Som najvzácnejší výtvor na Zemi.

     Boh nepozná prehru ani porážku. Človek áno. Boh vždy zvíťazil a vždy zvíťazí. Aha, doteraz každý arogantný tyran a každý arogantný politický systém ktorý sa postavil proti Jeho večným zákonom, skončil porážkou. Aj zlodeji mávajú krátky život.
     Ak budem pracovať podľa Božích zákonov, teda podľa najvyššej inteligencie vo vesmíre, budem úspešný. Ľudská inteligencia má božský, tvorivý základ. Každá poctivá práca človeka, každé poctivé dielo človekom vytvorené je rozhovor človeka s Bohom - Otcom. Ak pristupujeme k božiemu stvoreniu s láskou, všetko sa teší, všetko spieva radostnú pieseň života, všetko prosperuje.
     KAŽDÉ SLOBODNÉ ZVIERATKO SA VIE POSTARAŤ O SEBA A SVOJE POTOMSTVO. Dá sa však porovnať inteligencia zvieraťa s mojou tvorivou inteligenciou?
     Som najinteligentnejší výtvor na Zemi.

     ĽUDSKÁ INTELIGENCIA JE NEKONEČNE TVORIVÁ.
     Niektorí ľudia plano teoretizujú, že ja, človek, som iba jeden zo živočíchov, zviera ako iné na tejto planéte. Ak im uverím, ak im odobrím ich pomýlenú teóriu, dám im do rúk moc zachádzať so mnou ako s každým iným živočíchom. Nemalo ľudstvo už dosť rozličných zverských systémov? Nik ma nepresvedčí, nik mi nevsugeruje túto falošnú logiku, že som živočích. Síce s najvyššou inteligenciou, ale jeden z nich. Aby som si uchránil svoju slobodu a ľudskú dôstojnosť, nikdy nedovolím, aby ma dočasne pomýlení, iba hmotu milujúci, zaslepení teoretici zhodili na úroveň vola, psa alebo hada.
JA SOM ČLOVEK, NIE ŽIVOČÍCH!
     Ateistickí ideológovia, berte to na vedomie!
     Mám nikým neodňateľnú dôstojnosť slobodného človeka, danú mi mojím Bohom-Otcom a naveky potvrdenú smrťou a zmŕtvychvstaním jeho syna Ježiša Krista.
     Som najdôstojnejší výtvor na Zemi.

     Stojím nevysloviteľne vyššie ako najvyspelejší živočích na tejto planéte. Boh mi dal moju vlastnú dušu, moje vlastné vedomie a svedomie. Som schopný učiť sa, pracovať, vynachádzať nové a zlepšovať staré. Viem dopredu myslieť a plánovať. Ako jediný výtvor na Zemi viem domyslieť dôsledky svojich činov. Ak chcem, môžem vedome pomáhať Bohu v Jeho budovateľskom diele na Zemi a vo vesmíre. Môj Boh-Otec je vesmírna bytosť, a preto som aj ja vesmírna bytosť. Môj Boh nie je modla z mŕtveho kameňa. Je Duch a on ma stvoril na svoju podobu so všetkými dôsledkami. Urobil ma podľa svojej predstavy.
     Či odrazu, či pomaly, to nie je dôležité. Viem, že som.
KEĎŽE VIEM, ŽE JESTVUJEM, TAK MYSLÍM.
     Som najdokonalejší výtvor na Zemi.

     Postupne budem viac a viac prenikať do hĺbok a tajomstiev Božej prírody vesmíru. Z toho pre mňa vyplývajú aj nové povinnosti, nové možnosti, nový rast a nové podnikanie. VESMÍR POTREBUJE ĽUDÍ. Ľudí s budovateľským vedomím. A ja som budovateľ s ohromnou predstavivosťou. Človek sa musí množiť, lebo Boh potrebuje spolupracovníkov. Boh-Duch cez človeka uskutočňuje svoje veľké myšlienky, materializuje ich. Zviditeľňuje sa cez prácu človeka a Jeho prírodu. Toto je najdôležitejší dôvod byť na seba hrdý, pozdvihnúť svoje ľudské sebavedomie veľmi vysoko.
     Vedomie o mojom Bohu-Otcovi večne dvíha moje sebavedomie. Bez dostatočného sebavedomia nemôžem sa plne zúčastniť na o-Boh-acujúcom pozemskom a vesmírnom budovateľskom diele.
     Som najdokonalejší výtvor na Zemi.

 š


STRANA 2