III. ŽIVOT

EPIKTETUS:

PRAKTIZUJ NAJPRV MALÉ VECI,
IBA POTOM PRISTÚP K VEĽKÝM.

STRANA 6

STRANA 8


DNES ZAČÍNAM NOVÝ ŽIVOT

     Dnes som sa znova narodil.
     Dnes zahadzujem svoju nepotrebnú minulosť, vyberám z nej iba užitočné. Zahadzujem minulosť, ktorá doteraz znášala údery neúspechov a rany bolestnej ľudskej priemernosti.
     Dnes som sa znova narodil. Moje rodisko je krásna zem, bohatý sad, v ktorom je dosť krásneho ovocia pre každého človeka.
     DNES ZAČÍNAM ZBERAŤ OVOCIE MÚDROSTI z tých najlepších a najkrajších stromov. Tie stromy zasadili najskúsenejší a najmúdrejší z doterajších generácií ľudstva.
     Dnes toto dozreté ovocie múdrosti nenásytne hltám, lebo mi dáva výživu pre nový a plný život.
     Dnes začína nový život.

     Dávam sa na priamu, mnohými úspešnými ľuďmi vyskúšanú cestu. Je to cesta naplnená veľkými príležitosťami, prácou, radosťou a bohatou odmenou. Viem, že mnohí, ktorí kráčali po nej, rýchlo sa unavili, vzdali sa, spadli a nevládali sa zodvihnúť. Tí naďalej zúfajú v neúspechu. Ich vôľa zlepšiť si život bola slabá. Ich sebadôvera krehká. Ich viera plytká. Ale tí, ktorí sa nevzdali, radostne oslavujú dôstojný život, tešia sa z ich sily a právom sa hrdia úspechmi. Ja sa nevzdám, lebo v mojich rukách držím doklad, návod, mapu, ktorá mi ukazuje vyskúšanú cestu a ktorá ma bezpečne povedie cez úskalia a križovatky do nového života.
     O takom návode, o takej mape som doteraz iba sníval. NEÚSPECH UŽ NIKDY NEBUDE PLÁCOU ZA MOJU POCTIVÚ PRÁCU.
     Dnes začínam nový život.

     Tak ako pôrodná bolesť nezostáva v matkinom a mojom tele natrvalo, takisto ani pády a neúspechy neprevládnu natrvalo v mojom živote. Neúspech ako ani bolesť nemôže byť trvalým spolucestujúcim môjho života. V minulosti som utrpel neúspechy, tak ako som trpel bolesťou. Od dnešného dňa bolesti neúspechov nebudem viac trpieť.
     Som pripravený prijať princípy a múdrosti vekov, ktoré ma vyvedú z tmy priemernosti na svetlo, kde vládne slobodný, bohatý a šťastný život.
     OSLOBODENIE OD DUCHOVNEJ A MATERIÁLNEJ ŽOBROTY JE ĽUDSKÉ PRÁVO.
Toto právo, prirodzene, patrí aj mne. Ale nikto mi ho nemôže darovať. Musím si ho najprv plne uvedomiť a potom prácou sám vydobyť.
     Dnes začínam nový život.

     Viem, že nemám na to večnosť! Ale mám k dispozícii dvadsaťštyri hodín denne a tristo šesťdesiatpäť dní do roka. To je môj najväčší kapitál. Nezmámim ho na hlúposti. A nepremárnim vlastný život čakaním, až mi ktosi čosi hodí, ako psovi kosť. Nikdy nebudem očakávať, že ma nejaká vláda bude v živote plekať ako dojča. Hej, mám vydelený čas ako všetci. Využijem ho tak, ako ho využilo už toľko úspešných ľudí na tejto krásnej a bohatej planéte. Vezmem si, čo mi patrí.
     ROZHODOL SOM SA KRÁČAŤ PO CESTE ÚSPECHU. Každý človek môže mať iný cieľ, inú predstavu o úspechu. Niekto chce študijný úspech, iný peňažný, duchovný, vedecký, štátnický, športový, umelecký alebo rodičovský. Niekto chce urobiť planétu Mars obývateľnou, iný chce, ako matka Tereza, nevládnych, chorých a odhodených dvíhať k dôstojnému životu. Môj cieľ sa môže, ale nemusí stotožňovať s cieľmi iných ľudí.
     Ale dosiahnutie vytýčeného cieľa vždy znamená úspech a radosť zo života.
     Dnes začínam nový život.

     Neviem, ako dlho budem žiť. Ale čas života, ktorý je pre mňa určený, musím plánovať trpezlivo a konať rozhodne. Príroda nikdy nekoná prenáhlene. Človek, rovnako ako príroda, rastie a rozvíja sa podľa presného plánu, postupne a harmonicky. Každý strom začne najprv pučať, potom kvitnúť, až potom prídu plody. A každý plod si vezme svoj čas na dozretie.
     KAŽDÝ MÔJ ČIN BUDE AKO DOBRE VYZRETÝ PLOD. Najprv si stanovím realistický cieľ. Každý cieľ sa začne v mojej mysli rozvíjať ako púčok ruže. Každý môj cieľ budem plánovať a dosahovať postupne. Aj do jabĺčka musím veľa ráz zahryznúť, aby som ho mohol celé zjesť.
     A či mám správne vedomosti a skúsenosti, aby som mohol dosiahnuť plnú zrelosť a náročnosť mojich cieľov? Veď na ceste životom som už veľa ráz zakopol a spadol do kaluže sebaľútosti. Vykročím do nového života nezaťažený nepotrebnými vedomosťami a bezvýznamnými skúsenosťami. Podržím si iba tie, ktoré sú užitočné a v súlade s mojím cieľom. Odpustím si chyby a oslobodím sa od činov, ktoré zaťažovali a znižovali moju hodnotu. Aby som vykročil s čistým srdcom, aby som mohol spolupracovať so všetkými bez predsudkov, odpúšťam všetkým, o ktorých si myslím, že mi uškodili. Takto, s ľahkým srdcom a čistou mysľou, bude sa mi rezko kráčať. Budem v sebe niesť iba to užitočné a potrebné.
     AK MI VEDOMOSTI CHÝBAJÚ, RÝCHLO SI ICH DOPLNÍM. Ustavičné formálne a súkromné štúdium bude môj spôsob života.
     Týmto dňom odhadzujem svoju starú kožu neúspechov. Mám prirodzené právo byť novým, slobodným človekom!
     Dnes začínam nový život.

     Každému človeku dal Boh prirodzené talenty a schopnosti. Moja ľudská povinnosť je využiť tieto prirodzené danosti, ako aj všetko naučené, získané, šľachetné, čo je vo mne. A budem získavať iba také vedomosti a skúsenosti, ktoré mi prinesú bohatú duchovnú a materiálnu úrodu. Sú ľudia, ba i celé národy, ktoré nevyužívajú prakticky svoje vedomosti a skúsenosti, a preto nemajú plnú slobodu, sú závislí od iných. Iba praktický a rozhodný stav môjho vedomia ma povedie k rozvoju a úspechu.
     Čo je úspech?
     Ani dvoch spomedzi sto múdrych nemožno nájsť, ktorí by úspech definovali rovnako. Ale neúspech sa dá definovať celkom jednoducho. NEÚSPECH JE NESCHOPNOSŤ ČLOVEKA USKUTOČNIŤ SVOJE NAJLEPŠIE CIELE.
Ja uskutočním svoje najlepšie ciele!
     Dnes začínam nový život.

     Každý človek na zemi má každý deň k dispozícii rovnaký čas. Presne dvadsaťštyri hodín. Každý dýcha ten istý vzduch, žije pod tým istým slnkom, živí sa produktmi tej istej zeme, pije tú istú vodu...
     Čo je to teda, čo rozdeľuje ľudí na neúspešných a úspešných?
    ICH NÁVYKY!
     Ich myšlienky, podľa ktorých sa podvedome riadia. Ich predstavivosť. Ich viera. Ich odvaha. Ich vzdelanie. Ich sila vôle. Ich snaha konať dobro alebo zlo.
     Ale to sú všetko v prvom rade výsledky ich návykov, z ktorých sa skladá ich životný štýl. Dobré návyky vedú každého k dobrému, správnemu životu. Ak moje návyky ma nevedú k dobrému životu a k môjmu cieľu, čo najrýchlejšie ich zmením!
     DOBRÉ NÁVYKY SÚ KĽÚČOM K ÚSPECHU.
     Vytvorím si dobré návyky a budem ich so železnou disciplínou alebo disciplínou svätých dodržiavať.
     Dnes začínam nový život.

     Keď som bol dieťa, bol som otrokom svojich prírodných impulzov. Potreboval som plienky. Ale disciplínou ma rodičia od tých návykov odnaučili. Potom ma naučili abecedu a násobilku. Pravda, bez disciplíny by som ani násobilku, ani abecedu nevedel. Boli to nové a správne návyky. Keď som dospel, ako každý, stal som sa otrokom svojich nových návykov. Ale či všetky moje návyky sú správne a užitočné ako abeceda a násobilka?
     V minulosti som sa veľa ráz vzdal svojej slobodnej disciplinovanej vôle. Vedome či nevedome. Časom som nazbieral niektoré neužitočné, nesprávne návyky, ktoré držia moju krajšiu budúcnosť vo väzení.
     Každý dospelý človek má slobodnú vôľu, je sám sebe pánom a s tým ide ohromná, nedocenená moc človeka: ČLOVEK MÁ OHROMNÚ MOC KONAŤ VLASTNÉ ROZHODNUTIA. Použijem túto svoju moc. Rozhodujem sa pre nové, rozumné, užitočné návyky, ktoré ma vyvedú z tmavej priemernosti na svetlo, do slobody, k novému, pozitívnemu, úspešnému životu!
     Dnes začínam nový život.

     Môj doterajší život bol veľa ráz riadený rôznymi chúťkami, vášňami, predsudkami, nesprávnymi informáciami a vedomosťami, strachom, závisťou, nenávisťou, neistotami, žiarlivosťou, rôznymi komplexami z detstva, rôznymi politickými a spoločenskými tlakmi, skrátka, zlozvykmi. NAJHORŠIE OTROCTVO JE OTROCTVO VLASTNÝCH ZLÝCH NÁVYKOV.
     Ak už musím byť otrokom návykov, nech sú to návyky dobré, ktoré ma povedú k cieľu. Nikam nevedúce, nepotrebné návyky a pochybovanie o vlastných silách zničím. Na ich miesto, do čerstvých brázd svojej mysle zasejem iba cenné semená. Tieto dobré, zdravé semená vyklíčia do nových istôt, vyrastú do plného, krásneho života.
     Ako najlepšie uskutočním svoj prerod?
     Tak, ako som sa naučil abecedu a násobilku. Opakovanie je matka perfektnosti. Opakovaným čítaním, premýšľaním, meditovaním a praktizovaním tu obsiahnutých a vyskúšaných právd a princípov uskutočním svoj prerod.
     Dnes začínam nový život.

     Každá kapitola tejto knižky mi dáva užitočné, donedávna utajované a tisícročiami vyskúšané pravdy a princípy. Ak si ich plne osvojím a budem ich praktizovať, prerodím sa na nového, lepšieho človeka.
     Taký je zákon prírody, že iba nový návyk môže nahradiť návyk starý. Budem svoj prerod uskutočňovať plánovane, disciplinovane a harmonicky. Lebo plánovane, disciplinovane a HARMONICKY PRACUJE KAŽDÝ ZDRAVÝ ORGANIZMUS, každý zdravý systém. Ak by bunky a orgány môjho tela nepracovali podľa plánu, v úplnej harmónii a prísne disciplinovane, to jest vždy a spoľahlivo, moje telo by bolo jeden veľký zmätok. Nebol by som normálny. Bol by som duševne a telesne chorý. Nijaká spoločnosť ani nijaký spoločenský alebo technický systém, ani nijaké vojsko by nikdy neboli úspešné, keby nepracovali plánovane, harmonicky a disciplinovane. Bez týchto kvalít by nám symfonický orchester hudbou veľkých majstrov nikdy nepripravil krásne a duchovné a umelecké zážitky.
     Dnes začínam nový život.

     Ako na to? Tak ako iní úspešní. Najprv prečítam celú knižku od začiatku do konca. Potom budem čítať každú kapitolu po sedem dní dva razy denne. Najlepšie hneď ráno po prebudení a večer tesne pred spánkom. Vždy na tichom mieste, aby som nebol vyrušovaný. Najlepšie nahlas. Takto zaktivizujem city a dva dôležité zmysly, zrak a sluch. SEDEM DNÍ. DVA RAZY DENNE. Plánovane, harmonicky a disciplinovane, pravdy a princípy úspechu sa budú utvrdzovať v mojej mysli a v mojom srdci. Postupne budem zvliekať staré, nepotrebné návyky, ako staré nepotrebné háby a nahradím ich novými. TAK SA VNÚTORNE NAJPRV PREBUDÍM, POTOM PRERODÍM. Nadobudnem nové ja. V tom je skryté tajomstvo ľudskej dokonalosti. V tom je tajomstvo úspechov veľkých ľudí od začiatku sveta.
     Dnes začínam nový život.

     Návody tejto knižky opakovaním preniknú do môjho podvedomia. Podvedomie nikdy nespí a je skutočným riaditeľom mojej dennodennej činnosti. Teraz ma moje podvedomie môže riadiť, nútiť konať veci, ktoré ani nechcem, ktoré ma nevedú k zlepšovaniu, k veľkosti, k spokojnosti so svojím životom. Keď návody bratov spracuje moja myseľ a moje podvedomie, nadobudnem optimizmus, energiu a vitalitu, akú som nikdy predtým nepoznal.
     MOJA ŽIVOTNÁ ENERGIA BUDE NARASTAŤ. Môj zápal konať sa zvýši. Moja túžba stretnúť sa so svetom a novými výzvami ma bude dirigovať k správnej činnosti. Ľahko prekonám strach, ktorý moju aktivitu doteraz brzdil. Budem odvážnejší, rozhodnejší, veselší, spokojnejší a šťastnejší ako kedykoľvek vo svojom doterajšom životnom živorení. Budem reagovať na všetky situácie s ľahkosťou, odhodlanosťou, elánom a rozhodnosťou.
     Nové návyky, nové ciele, nové úlohy, nová hrdosť. Ľahší a príjemnejší život.
     Dnes začínam nový život.

     Prebudovávanie môjho života nemôžem brať na ľahkú váhu. Tisíce hrozien sa musí spracovať, aby sa naplnila jedna fľaška šťavy alebo dobrého vína. Tak je to aj s hroznami múdrosti obsiahnutými v tejto knižke. Čas preosial všetko. Iba čisté pravdy, ako čisté víno, zostali. Tieto pravdy budem piť ako vysmädnutý na púšti a nerozlejem ani kvapku. Tak budem potom piť i dobré víno svojich úspechov.
     ZVLIEKAM STARÚ, ŠKAREDÚ KOŽU ŠKODLIVÝCH NÁVYKOV. Hádžem ju na smetisko minulosti.
     S novou mysľou a srdcom, ako v novom šate, budem kráčať hrdý medzi ľuďmi a oni ma sotva spoznajú, lebo budem nový človek. Odvážne, so zdvihnutou hlavou a priamym zrakom kráčajúci do bohatého života.
     Dnes začínam nový život.

š


STRANA 6

STRANA 8