I. OTČE NÁŠ

OTČE NÁŠ

OTRÁVENÝ MED


VĎAKA TI!

    Ó, vďaka Ti Syn Boží, vďaka Ti za Tvoju všemúdrosť! 
Otec NÁŠ! Otec všetkých ľudí a národov! My, a všetky Tvoje deti na celej zemi, sme rovnako slobodní a rovnoprávni pred Tebou. Všetci rovnoprávni bez jedinej výnimky! Každý človek, každý národ, všetci sme Bohu rovnako nesmierne vzácni a drahí. Ty miluješ všetko ľudstvo rovnako. My všetci, ktorí sa k Tvojmu otcovstvu hlásime, sme rovnoprávni dediči Tvojej múdrosti, Tvojej veľkosti, Tvojho viditeľného i neviditeľného sveta. Karol-Nekarol, Ľudovít-Neľudovít, Cisár-Necisár, Rimania-Nerimania, Nemci-Nenemci, Frankovia-Nefrankovia, Iberovia-Neiberovia, Gréci-Negréci, Židia-Nežidia, Sloveni-Nesloveni ... všetci sme rovní pred našim Bohom-Otcom. Náš jazyk, naša pieseň, naše všetko je rovnoprávne so všetkými inými národmi! Pred Bohom-Otcom nikto nie je viac a nikto menej. Ten, kto naše Bohom-Otcom dané práva nám odmieta je zlým duchom pomiatnutý, je naplnený nenávisťou.
Konštantín-Filozof a právnik Metod mi túto vieru potvrdili veľa razy. Oni, odkedy moja delegácia našu myšlienku vysvetlila v Konštantinopole v roku Pána 863, rozumejú mojej myšlienke, ktorá vychádza z Písma. Rozumejú SLOVU a bránia jeho PRAVDU. Všetky národy majú spievať na slávu Bohu-Otcu vo svojich jazykoch. 
Všetci ho sláviť takto majú. 
    Už svätý Augustín, veľký doktor Cirkvi Kristovej, odsúdil takýchto tupých zlodejov jazyka a ducha národov. Odsúdil akékoľvek "kresťanské" impériá. Kristus poslal svojich Apoštolov medzi národy a povedal im takto: Choďte a učte Evanjelium všetky národy. Nepovedal, choďte a zakladajte kresťanské impériá, ničte kultúru národov. 
Hej, každý národ má právo byť vzdelaný vo svojej materčine! Latinčinu majú Italovia, gréčtinu Gréci, hebrejčinu Židia. My Sloveni svoju slovenčinu. Každý národ má oslavovať Boha vo svojom jazyku. A TAK CELÁ ZEM HO SLÁVIŤ BUDE. 
Trojjazyčníci zavádzajú národy. Na kríž Krista rímski vojaci pribili nápis v troch jazykoch, lebo týmto jazykom vtedajšie obyvateľstvo Júdy rozumelo. 
Kultúrne, Židia boli helenizovaní, ovládali gréčtinu dobre. A politicky boli pod kontrolou Ríma, teda latinčina bola používaným jazykom v administrácii.
Obyvateľstvo Jeruzalema v časoch Kristových rozumelo po hebrejsky, po grécky, po latinsky. Preto rímski vojaci pribili na kríž nápis v týchto troch jazykoch nad hlavu ukrižovaného Krista aby sa mu vysmiali: "Ježiš nazaretský, kráľ židovský". 
A títo nemí Nemci-popletenci a ďalší trojjazyčníci v Cirkvi, ako keby nemali rozum. Iba odkukali od pohanských Rimanov tento blud a nám ho nahovárajú ako vôľu Božiu. Vraj iba v týchto troch jazykoch sa má hlásať Slovo Božie. Bratia, ale najmä Konštantín-Filozof nás vedel múdro brániť. Trojjazyčníkom vysvetľoval slová Kristove, ktoré povedal svojim učeníkom na Hore: "Či Boh neposiela dážď všetkým rovnako, alebo či slnko tak isto nesvieti všetkým? Či nedýchame na vzduchu všetci rovnako?". A vy sa nehanbíte, uznávajúc len tri jazyky, akoby všetky ostatné národy a plemená boli slepé a hluché? POVEDZTE MI, BOHA ROBÍTE BEZMOCNÝM, ŽE NEMÔŽE DAŤ ROVNAKÉ PRÁVA VŠETKÝM NÁRODOM, ALEBO ZÁVISTLIVÝM, ŽE NECHCE?
Filozof videl veľmi dobre do hĺbky duše trojjazyčníkom. Uviedol im aj slová evanjelia podľa Apoštola Matúša o zákonníkoch a farizejoch: "Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci. Zatvárate kráľovstvo nebeské pred ľuďmi, ale vy nevchádzate a chcejúcim vojsť do neho, nevpúšťate."
Veru, ľadoví Nemci žiarlia, že Konštantínovi Boh zjavil naše písmená a im ešte nie. Raz sa zjaví v ich národe duchovný vodca, ktorý si osvojí moju ídeu. 
Ale zato sa z nášho krásneho jazyka nemusia vysmievať. Za to nemusia mysle našich ľudí zamotávať, vyhrážať sa, odnárodňovať.
    Títo karolingovia-karolovci pod pláštikom učenia Kristovej náuky čo urobia dobre na jednej strane, viac pokazia na strane druhej. 
Cisár Karol chcel vybudovať Božie mesto, kráľovstvo na zemi. Ale takto?! Násilne pokresťančujú, ničia kultúry iných národov, mordujú, znásilňujú a rozširujú si svoje svetské impérium. Karol chápal jeho kresťanstvo na imperiálny spôsob. Prijmeš, alebo zájdeš. Je to príliš svetské, príliš násilné, príliš nedokonalé. Tak sa Civitas Dei nebuduje! 
Tak sa budujú ríše. Rímska, franská, mohamedánska, nemecká...
Aj Mojmíra takto pohli proti nitrianskemu kniežaťu Pribinovi. 
Pribina nebol proti kresťanstvu. Chápal skutočný pokrok, ktorý kresťanstvo prináša. 
Bol proti násilnému kresťančeniu. Bol za pokojný, dobrovoľný, Kristov spôsob. Civilizovane. Veď Pribina i kostoly a latinské školy staval. Už v roku Pána 828 na jeho panstve v Nitre Saltzburgský biskup Adalram vysvätil mu kostol.
Kristus nehlásal zabíjať, jazyky národom vyrezávať, oči vylupovať. 
Vedieť latinčinu, to áno, ten jazyk ja i naši vzdelanci ovládajú.
Dobre je mať jeden medzinárodný jazyk aby sa vzdelanci dorozumeli. Ale nemôže nahradiť národné, materské jazyky. 
    Svätý Augustín premyslel a uvedomil si duchovné ťažkosti ľudí vybudovať CIVITAS DEI, Božie mesto, Boží štát na zemi. Sv. Augustín odmieta "kresťanské impérium" pretože prostriedky a spôsoby vládnutia, teda násilie štátu, sa nezhodujú s Božou spravodlivosťou.
Kristus to vyjadril zrozumiteľne: DAJ CISÁROVI ČO JE CISÁROVE A BOHU ČO JE BOŽIE. Pre dobro Kristovej Cirkvi nemiešaj tieto dve rozdielne veci, lebo nemajú ten istý cieľ. Takto uvažujú aj Konštantín-Filozof a Metod. 
Slobodne ovplyvňuj ľudí i štát, ale vyvaruj sa zmiešania týchto dvoch rozdielnych vecí,
LEBO NIE SÚ JEDNO. 
    Raz celý svet bude pokresťančený a zjednotený. Keď sa Kristus vráti na túto Zem dá nám Božskú múdrosť, nové vedomie, presiakne nás Božou láskou aby sa všetci ľudia na zemi vedeli dorozumieť a rešpektovať. Bez toho aby museli zahodiť bohatstvo svojho JA, bohatstvo vlastného jazyka, bohatstvo svojej kultúry. Beztoho, aby ničili život jeden druhému. Božská múdrosť nikdy nie je na úkor druhého, ale na prospech všetkých. Pokiaľ ten čas príde, všelijakí antikristi zo svojej pomýlenej hlúposti a arogancie budú ničiť ľudí i celé národy. Sami sa ľudí budú snažiť preonačiť podľa ich mudrlantských predstáv. Budú sa vydávať za všelijakých géniov a bohov.
Ľudstvo potrebuje Boží, stvoriteľský zásah do svojej nátury. Potrebuje Bohom-Stvoriteľom danú zmenu-premenu srdca i rozumu celého človeka.
Tá zmena nepríde bez usilovnej práce človeka na svojom zlepšení.
Za to Kristus zomrel, Kristus vstal z mŕtvych a za to Kristus príde znova.
KEĎ SA KRISTUS VRÁTI A ZAVLÁDNE JEHO SPRAVODLIVOSŤ, VŠETCI ĽUDIA BUDÚ ROVNOPRÁVNI. VŠETKY NÁRODY BUDÚ SPOLUPRACOVAŤ. VŠETCI ĽUDIA BUDÚ BRATIA A SESTRY V KRISTU. A NA TO SA MY MUSÍME PRIPRAVOVAŤ STÁLE. 
LEBO LOŽ A BLUDY SA ŠÍRIA RÝCHLO, ALE KRISTOVU PRAVDU A LÁSKU ĽUDSTVO PRIJÍMA A CHÁPE VEĽMI POMALY.

š


OTČE NÁŠ

OTRÁVENÝ MED