IV. PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE, BUĎ VÔĽA TVOJA
      AKO V NEBI TAK I NA ZEMI !

BOŽSKÁ KRÁSA NÁRODOV

ĽUDIA SÚ STÁLE POKRYTCI


DVE MESTÁ

    SVÄTÝ AUGUSTÍN, veľký doktor Cirkvi, v jeho diele Mesto Boha nás učí o dvoch láskach ľudí, ktoré vytvorili dve mestá.
Každý človek je obyvateľom jedného, alebo toho druhého.
Sv. Augustín píše, že tá hlavná, veľká os, okolo ktorej sa svet otáča, je láska.
Vlastne dve lásky: láska k BOHU a láska k SVETU.
Človek má slobodnú vôľu vybrať si jednu, alebo druhú. Podľa toho vyberá si občianstvo v Meste Boha, alebo v Meste sveta. Systém v týchto dvoch mestách je založený na opačných princípoch. Jeden princíp je orientovaný na ducha, druhý na hmotu.
    MESTO BOHA je orientované na ducha. Na Slove, ktoré sa stalo v tele Máriinom telom. Toto telo bolo počaté Svätým Duchom zoslaným na Pannu Máriu Otcom. Mária sa stala matkou Ježiša (Slovo sa stalo telom). Ježiš sa stal Kristom, teda Vykupiteľom ľudstva z dedičného hriechu.
    MESTO SVETA bolo založené prvými ľuďmi v raji. A to v momente, keď ľudia uposlúchli radu-návnadu Diabla v tele hada. Tým popreli jedinečnosť, všemúdrosť, všemohúcnosť, všedobrotu svojho Stvoriteľa. Odmietli poslúchnuť Stvoriteľovu dobrú radu-rozkaz nejesť ovocie z jedného stromu. Ľudia tak vlastným slobodným rozhodnutím odmietli autoritu Boha-Otca. Tento čin prvých ľudí sa volá dedičný hriech.
Boh-Otec za odmietnutie jeho autority vyhnal ľudí z Rajskej záhrady s tým, že teda keď sa chcú starať sami o seba podľa vlastných predstáv, nech sa páči, svet je im otvorený.
Varoval ich, že vlastná starostlivosť bude namáhavá. Budú sa potiť a plakať od námahy a bojov medzi sebou. Ľudské zákony a poriadok budú nedokonalé.
    Akú pravdu mal Diabol, ako dokonalá sa ukázala ľudská schopnosť, múdrosť a moc riadiť svet dosvedčuje história ľudstva. A to od prvého momentu, odkedy sa ľudia odmietli riadiť múdrosťou Boha.
Deti Adama (slovo Adam v hebrejčine je množné číslo) a Evy Kain a Ábel si už závideli. Kain zo závisti zavraždil svojho brata Ábela. Tak sa založilo MESTO SVETA a Nový Svetový Poriadok. Ten stále trvá. Človek si slobodne zvolil zlo. A útrapy a vojny, a náreky a škrípanie zubov odvtedy na zemi neprestalo. Mnohí v každej generácii prosili Boha-Otca aby im pomohol. Útrapy sú neznesiteľné, život je nesmierne ťažký.
    Náš kresťanský Boh je náš milujúci Otec. Vypočul volajúcich o pomoc. Tak miloval ľudstvo, že mu poslal Slovo, svojho jediného Syna Ježiša Krista. Aby Kristus mohol učiť ľudským jazykom a osobným príkladom Pravde a správnemu životu. Ukázal mu, že ľudia sa môžu zmeniť, môžu nadobudnúť Nový, ľahší život ak budú praktizovať Božie, Kristovo učenie. Tak sa znova môžu dostať z Mesta sveta do Mesta Boha.
Znova, nie všetci si dali poradiť. Dokonca Krista odmietli členovia jeho vlastného národa do ktorého sa narodil. Boli za to potrestaní, že ich krajina bola pohanským nepriateľom zničená. Z Chrámu-Bohostánku nezostal kameň na kameni, lebo nepriateľskí Rímski vojaci hľadali v jeho múroch zlato a peniaze. Bol zrovnaný zo zemou. Zem posolená, aby aby bola neúrodná a národ rozohnaný po celom svete, všade nenávidený. Takto im to Ježiš Kristus predpovedal a takto sa to stalo.
    Doteraz nevidno, že by sa ľudstvo hrnulo do mesta Boha. Ľudstvo, ako celok, stále preferuje žiť vo svojom Novom Svetovom Poriadku, v Meste sveta.
V podstate ide stále tou istou cestou vraha Kaina i keď sa už toľkí nazývajú kresťanmi.
Ľudstvo bude naďalej žiť vo svojom ľudskom, zlodejskom, vojnychtivom poriadku. Kedy sa znova narodí z Božieho Ducha a rozhodne sa navrátiť do Božieho poriadku, do Mesta Boha, neviem. Ale viem, že v momente, keď sa ľudstvo rozhodne podriadiť svoje Mesto sveta Mestu Boha, keď podriadi svoju vôľu vôle Boha-Otca, bude na ZEMI TAK AKO JE V NEBI.
Kristov návod na slušný život, jeho modlitba, sa jeden deň uskutoční.
Zatiaľ ľudstvo stále preferuje žiť v Kainovom Novom Svetovom Poriadku.

š


BOŽSKÁ KRÁSA NÁRODOV

ĽUDIA SÚ STÁLE POKRYTCI