V. CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ
    
DAJ NÁM DNES

CUDZIU KÁRU ŤAHAŤ NEBUDEM

SVETLO V MOJEJ HLAVE


ČO NÁM BOH DAL?

    V prvom rade dal nám život. Ale predtým ako mohol stvoriť prvého človeka, musel pripraviť samotnú našu Zem-planétu. Potom musel pripraviť vhodné podmienky na našej Zemi. Vytvoril ich premyslene, plánovito, postupne.
To, čo i dnes očami vidíme i to, čo nevidíme.
    Najprv z chaosu stvoril (1) vodu, (2) zem, potom (3) vzduch a oddelil ich od seba.
Nasledovalo (4) rastlinstvo. Až potom mohol stvoriť (5) zvieratá.
A keď už bolo všetko pekné zelené a kvetnaté, a dobre pripravené ako úrodná záhrada, ako dobré hospodárstvo aj so zvieratami, potom do takého raja stvoril: (6) človeka. Ľudí na Jeho vlastnú podobu. Muža a ženu stvoril, aby sa milovali, vzájomne rešpektovali, aby boli jedna duša, ale dve telá. Aby sa rozmnožovali a starali sa o svoje deti a milovali ich duchovnou láskou. Aby ich učili milovať Jediného Boha-Otca. Ľudia sú potencionálni spolupracovníci a dediči najvyššej inteligencie, najvyššej lásky a veľkosti Stvoriteľa a Riaditeľa všetkého sveta viditeľného i pre nás neviditeľného.
A na siedmy deň odpočíval a tešil sa zo svojho diela.

    Koľko hodín má deň na našej maličkej, prekrásnej planétke? A koľko hodín má deň stvoriteľa a riaditeľa celého Jeho nekonečného vesmíru?
    Boh ľuďom povedal: Toto všetko, celá táto bohatá planéta, celá táto krása, dobrota a užitočnosť patrí vám. Pre vás som to urobil. Je tu miesta a potravy dosť pre každého.
Ale musíte sa usilovne, starostlivo a múdro o všetko čo tu vidíte starať. Dobrý rozum som vám dal a dobré ruky. Robte iba to, čo ja vám hovorím a budete šťastní.
Ja stále premýšľam a pracujem. Ja som ako duch, ja som v činnosti neustále bez prestávky. Vy máte hmotné telo, vy potrebujete aj spánok, aj odpočinok. Takto Boh.
Aha! Teda činnosť, skutky. Napodobňovať Otca a Syna v premýšľaní, v práci, v usilovnosti. Skutky, nie iba reči. Činnosť v tom najširšom zmysle slova nám prinesie náš chlieb každodenný. Otec pokračoval. Vašu predstavivosť, vašu tvorivosť máte odo mňa. Užívajte ju múdro, v prospech jeden druhého. Nikdy nie proti sebe, alebo inému človekovi, alebo proti prírode.
    Ďalej im tiež povedal: Buďte spravodliví, dobrí a štedrí jeden k druhému. Rešpektujte sa navzájom. Nezabúdajte, že vašu ľudskú dôstojnosť máte odo mňa.
Nikto vám nemôže zobrať vaše práva a vašu dôstojnosť. Tie som dal každému človekovi od narodenia. Vy ste zodpovední jeden za druhého.
Tešte sa jeden z druhého a pomáhajte si ako skutoční bratia a sestry.
Nikdy nezabúdajte:

VŠETCI STE SI ROVNÍ A SLOBODNÍ BEZ JEDINEJ VÝNIMKY.

    Vás všetkých ustanovujem správcami tejto mojej Zeme. Vy ste mne za ňu zodpovední. Všetky ľudské pokolenia sú mne za všetko na zemi zodpovedné, každý človek rovnakou mierou a bez výhovorky. Ja som váš jediný Boh-Otec-Stvoriteľ-Riaditeľ. Ja som pre vás jediná a najvyššia Autorita. Moje zákony stoja nad všetkými ľudskými zákonmi. Ja som s vami vždy a všade. Nedovoľte nikomu inému aby bol vaším najvyšším pánom, vašou najvyššou autoritou! Nedovoľte aby sa vášho ducha niekto iný hmotný, alebo nehmotný zmocnil. Ak to dovolíte, a necháte sa nahovoriť-osprostieť proti mne, že môžete byť múdri a mocní ako Ja, budete trpieť. Lebo potom sa budete jeden nad druhého vyvyšovať, budete chcieť jeden nad druhým vládnuť ako ja vládnem nad vami. Ale tak budete jeden druhého stále ničiť, zabíjať. Až pokiaľ sa toho zlého ducha nezbavíte. Preto som dal do vašej modlitby: ZBAV NÁS OD ZLÉHO (DUCHA).
Ja nemám začiatku ani konca. Vaša duša patrí mne, tá je nehmotná a večná ako som Ja. Ja som váš chlieb každodenný! Iba odo mňa a cezo mňa všetko pochádza.
Učte takto každé pokolenie!
Takto Boh-Otec prvým ľuďom.
Koľká múdrosť! Ó, Otče náš, ďakujeme Ti za tento náš krásny a úrodný svet, ktorý si nám dal k nášmu úžitku a radosti do správcovstva!
Ale spravujeme ho podľa Tvojej vôle, podľa Tvojich zákonov?
Robíme jeden druhému dobre, rešpektujeme jeden druhého? Sme jeden druhému bratom a sestrou, alebo sme jeden druhému vlkom? Nasledujeme, imitujeme Ťa?
    Nasledujeme Tvojho syna Ježiša, ktorý sa stal Vykupiteľom-Kristom pre celé ľudstvo?
Lebo Ty si nám poslal časť zo seba v podobe Tvojho syna v ľudskej podobe. Poslal si nám Tvojho jediného Syna ako príklad ľudskosti, lebo sme Teba a Tvoje zákony ignorovali. Nám, rebelujúcemu, rozvadenému, pokryteckému, nenávistnému ľudstvu. A hej, vražednému a večne sa sťažujúcemu, aby malo príklad dokonalosti tiež na zemi. Ľudskej dokonalosti v Bohočloveku, príkladu, ktorého už človek ľahko a rukolapne môže na zemi nasledovať. Už sa ľudstvo nemôže vyhovárať, že je mu to ťažko, lebo Ťa nevidí!
    Aj Ho krivo obvinili, aj Ho svoji zradili a zapreli, aj Ho mučili, aj ho ukrižovali, aj umrel, aj bol pochovaný. A predsa On nezaprel svoju Božiu lásku k ľudstvu!
Tak ľudstvo miloval! Ako Božská osoba vedel, že ľudstvo zaslepené nenávisťou nevie čo činí. Vstal z mŕtvych. Ukázal ľudstvu, že Láska môže prekonať aj smrť. A Ježiš Kristus-Mesiáš vystúpil do neba k Tebe, do Tvojho neviditeľného kráľovstva.
    Ako ľudia, ktorí tvrdia, že sú kresťania a Krista milujú, nasledujú a imitujú môžu viesť vojnu proti nevinným?
Či Kristus kázal svojim nasledovníkom zakladať „kresťanské“ impériá?
Či Kristus kázal obmedziť šírenie Jeho učenia iba v troch jazykoch?
Či Kristus kázal zabíjať ľudí, viesť vojnu proti nejakému národu?
Či Kristus ničil susedovi úrodu, otravoval studne, vypaľoval ľudom domy, rozbúraval hrady a kradol svetské statky?
Či Kristus kázal zotročovať a ničiť národy, jazyky a kultúry?
Či Ty Otec, alebo Tvoj syn Kristus ste niekedy rozkázali zajímať vládcov iných krajín, krivo ich odsúdiť a vypaľovať, vylupovať im oči?
    A či som ja, Tvoje dieťa, vždy dokonale išiel po Tvojich cestách, dokonale rešpektoval Tvoje zákony a prikázania?
Ó, Otec náš dobrotivý! A či budú niekedy Tvoje cesty cestami človeka?
Radšej si nemal dať človeku slobodnú vôľu!
Lenže, naša slobodná vôľa je dar od Teba a tá je tiež chlieb náš každodenný.

š


CUDZIU KÁRU ŤAHAŤ NEBUDEM

SVETLO V MOJEJ HLAVE