VII. NEUVEĎ NÁS DO POKUŠENIA,
      
ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO

KONAJME DOBRO PODĽA VÔLE...

BOŽE, ZLA AVAROV SI NÁS ZBAVIL...


LÁSKA, ALEBO SEBALÁSKA?

    Ľudovít a jeho ľudia, podobne ako pohanskí Rimania, medzi sebou vyzdvihujú a zdôrazňujú sebalásku. Ich činy, ich veci, ich zbrane vyzdvihujú nekriticky nad zdravú mieru. Málo dbajú o záujmy iných ľudí. Inými podceňujú, utláčajú ich a odnárodňujú. Len ťažko preberajú zvyky a veci iných, i keď sú dobré. Zdá sa mi, že potreby iných pre nich nejestvujú. Milujú iba sami seba. Lenže sebaláska, tak ako sexuálne sebaukájanie, vedie ľudí do narcisizmu, do sebaobdivovania a sebaizolovanosti. Do netolerancie a neporozumenia potrieb iných ľudí, iných spôsobov života. Táto nafúkanosť a neschopnosť rozumieť potrebám iných národov vedie ich k nedôvere, až k nepriateľstvu voči iným národom. Ich sebaobdivovanie a iba sebauznávanie plodí ich aroganciu a agresivitu. Keďže si o sebe namýšľajú, že nad nich nikoho lepšieho niet, snažia sa ovládnuť svojich susedov a agresívne zaberať ich územie.
    Kde zostalo prikázanie Miluj svojho blížneho ako seba samého? Kresťanstvo používajú iba ako nástroj pre ich v podstate pohanskú agresiu. Nechajú sa zvádzať týmto pokušením zlého ducha. NEUVEĎ NÁS DO POKUŠENIA!
Keď sa ich záujmom nehodí kresťanstvo, vymyslia si nejakú ohlupovačku ako nástroj poroby vybranej obete ich agresie. Napríklad, namýšľajú si, že sú „nositelia kultúry“.
No veď sú. Ale iba svojej. Nie našej. Lenže oni z titulu tejto vyfantazírovanej sebaohlupovačky ničia kultúry iných národov.
    Veľký doktor Cirkvi svätej, sv. Augustín, v duchu Krista odmietol neresť sebalásky u pohanských Rimanov a u každého iného. Vedel, že sebaláska vedie k výlučnosti a k rasizmu. A takéto sebazdôrazňovanie vedie k podceňovaniu inými ľuďmi a národmi. Taký postoj šíri nepriateľstvo a vyvoláva vojny.
Toto je v skutočnosti odmietnutie Boha-Otca ako Stvoriteľa všetkého ľudstva.
Je to Bohorúhanie, je to pohanstvo. Ich sebadôležitosť, výlučnosť, ich túha po moci nad inými, povýšili nadovšetko. Urobili sa bohmi. Luhajú sami sebe, že moc ovládať iných dal im sám Boh. Takéto sebazbožstvovanie je proti Prvému a najdôležitejšiemu prikázaniu nášho nebeského Otca: Ja som Pán, Boh Tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa! I proti prikázaniu Miluj svojho blížneho ako seba samého! Takáto viera vo vlastnú výlučnosť, nadľudskosť je tiež proti všetkým sľubom, ktoré dávame Bohu v Modlitbe Pána. Je to výroba zla. Takýmto namýšľaním si o sebe meno Boha sa neposväcuje. Takto sa Bohu nesľubuje aby bolo na zemi kráľovstvo Jeho tak ako je v nebi. V nebi každý miluje každého a každý je rovnoprávne dieťa Božie. Takýmito sebeckými, útočnými činmi zhadzujú jedinečnosť Boha-Otca a používajú ho ako jedného z pohanských bohov vojny. Je to sebaklam.
VÝLUČNOSŤ A SEBALÁSKA JE OŠKLIVÁ POHANSKÁ VLASTNOSŤ.

    Mýlia si zdravú sebaúctu stvorenia Božieho so sebaláskou.
Keď milujem svojho blížneho ako seba samého, znamená to, že každé ľudské stvorenie považujem za seberovné. Nijaké dieťa Božie nie je podo mnou, alebo nado mnou. Má takú istú Bohom danú cenu, dôstojnosť a práva ako ja. A ja ako on, ona, ono. Nezáleží na tom, či má niekto vyššie vzdelanie alebo nižšie. Nezáleží či má niekto väčšiu moc, alebo menšiu. Nezáleží, či má niekto väčší majetok, alebo menší.
Vzájomný rešpekt ľudí je Božská vlastnosť. Pravá láska človeka k Bohu rodí vzájomný rešpekt medzi ľuďmi a národmi. Akékoľvek vyvyšovanie nad druhými je čin proti nášmu Bohu-Otcu. Ja, Rastislav, kráľ Slovenov a Sloveniek, som rovný s kráľom Ľudovítom Nemcom. Boh mu nedal nijaké nadpráva. Ani mu nedal právo ničiť iné národy.
Môj slovenský národ je rovnoprávny s jeho národom a s každým národom na svete.
    My máme Bohom dané právo na vlastný samostatný život. Ľudovít spáchal na mne zločin proti Bohu, proti nášmu spoločnému nebeskému Otcovi.
JA, RASTISLAV, KRÁĽ SLOVENIEK A SLOVENOV, SOM MARTÝR SKUTOČNÉHO KRESŤANSTVA A SVOJHO SLOVENSKÉHO NÁRODA.

    Svätý Augustín píše: Aby mohol byť začiatok, Boh stvoril ľudí. To je, máme nie len jediného Boha-Otca Stvoriteľa, ale i spoločných ľudských rodičov. A tak sme všetci ľudia dvojnásobne bratia a sestry. Duchovne i telesne. Aké potom majú ľudia dôvody k vzájomnej nenávisti? Sú to jedine kainovské dôvody. Otče, neuveď nás do pokušenia povýšiť sa nad Teba a nad jeden druhého, ale zbav nás od takého zla diabolského!
Bože, iba Tvoje je právo súdiť živých i mŕtvych podľa ich všetkých skutkov.

š


KONAJME DOBRO PODĽA VÔLE...

BOŽE, ZLA AVAROV SI NÁS ZBAVIL...